facebook
 
Menu główne

Menu tematyczne

Archiwum

Ciekawe linki
 


Trwają prace nad kolejnym projektem

  2016-12-07 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Informacja dla uczestników projektu realizowanego przez  Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze dotycząca montażu paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła

 

W dniu 24.11.2016r. w sali kinowej MGOK w Miastku odbyło się zebranie chętnych do uczestnictwa w projekcie „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii”. Celem spotkania było przekazanie przez Zarząd MTG niezbędnych informacji i wzorów dokumentów, jakie należy złożyć, aby móc uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Te zagadnienie omówił Prezes MTG kolega Aleksander Szopa.

Na zebraniu podjęto też uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego pełnomocnictwa do składania oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu i zachowania 5-cio letniego okresu trwałości projektu.

Udzielono również Zarządowi MTG upoważnienia do występowania w imieniu członków MTG – uczestników w projekcie przed właściwymi organami administracyjnymi przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami prawa niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń i innych dokumentów dla prawidłowej realizacji projektu.

W/w pełnomocnictwo i upoważnienie mają obowiązywać do końca trwałości projektu.

Deklaracje i inne dokumenty niezbędne do przystąpienia do projektu członkowie Zarządu MTG przyjmowali do dnia 28 listopada 2016r.
W wyniku kompletowania i weryfikacji dokumentów do projektu zakwalifikowano 247 wnioski. Na montaż paneli fotowoltaicznych złożono 233 wniosków i 14 wniosków na montaż powietrznych pomp ciepła. Deklaracje o przystąpieniu do projektu składali nie tylko mieszkańcy gminy Miastko, ale i gmin ościennych: Koczały Kołczygłów, Trzebielina, Tuchomia , Lipnicy i Kępic.

Skompletowaną i opracowaną dokumentację 29 listopada 2016r. wraz z ofertą współpracy i innymi dokumentami złożono w Urzędzie Miasta Miastko. Przedłożona przez Zarząd MTG oferta dotyczy Konkursu organizowanego przez Urząd Miejski w Miastku, którego celem jest wybór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Po pozytywnym przyjęciu naszej oferty współpracy przez Urząd Miejski w Miastku, połączone wnioski obu partnerów będą aplikowały w Konkursie Osi priorytetowej 10 Energetyka, Działanie 10.3 Odnawialne Źródła Energii , Podziałanie 10.3.1 OZE – Wsparcie Dotacyjne w celu uzyskania dofinansowania na poziomie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Partnerem wiodącym projektu będzie Gmina Miastko, natomiast Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze będzie partnerem spoza sektora finansów publicznych.

Zestawienie Rzeczowo – Finansowe wynikające z przygotowanej dokumentacji na  realizację zakresu zadań partnera projektu (MTG) dla 247 instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła wynosi 8.623.072,65 PLN brutto. Zaprojektowana na naszych posesjach moc przyłączeniowa wszystkich urządzeń wynosi 1.527,5 kWp.

Obecnie czekamy na decyzję Urzędu Miasta w sprawie wyboru partnera projektu (MTG) oraz ewentualne późniejsze decyzje Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku dotyczące zakwalifikowania wspólnego projektu do realizacji i wysokości dofinansowania.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o dalszych działaniach w tym temacie.

                                                                                            Z wyrazami Szacunku

                                                                    Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego


SKŁADANIE DOKUMENTACJI DO 28-11-2016

  2016-11-16 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Szanowni Państwo,

         Gmina Miastko w dniu 8 listopada 2016 roku ogłosiła otwarty nabór partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wyznaczając jednocześnie termin złożenia oferty do dnia 29 listopada 2016 roku do godziny 1200.    Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze wraz ze swoimi członkami, którzy zadeklarowali / bądź zadeklarują uczestnictwo w projekcie, przystąpi do ogłoszonego przez Gminę konkursu na nabór partnera.

            Warunkiem przedstawionego uczestnictwa jest dostarczenie przez Pana/Panią następujących dokumentów:

 1. Oświadczenie o:
  • udzieleniu prawa do dysponowania nieruchomością przez Zarząd MTG na cele budowlane i cele realizacji projektu;
  • niewykorzystywaniu instalacji w prowadzeniu działalności gospodarczej, rolniczej lub agroturystycznej
  • upoważnieniu Zarządu MTG do występowania przed właściwymi organami administracyjnymi
 2. Mapki do celów ewidencyjnych z zaznaczonym budynkiem (wydawane w Starostwie Powiatowym w Bytowie Oddział Zamiejscowy w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, p. 63)
 3. Kserokopię aktu notarialnego lub wypis z Księgi Wieczystej
 4. Deklarację członkowską Stowarzyszenia Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze (dotyczy tylko osób nie będących członkami MTG)
 5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 6. Projekt techniczny instalacji

Ponadto niezbędnym będzie dokonanie przez Pana/Panią wpłaty w wysokości 1.000zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) (900 zł wpisowe, 100 zł obsługa projektu) na wskazany poniżej rachunek bankowy:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A., 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410

Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze, 77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1

tytułem wpłaty : udział w projekcie

UWAGA: Niedostarczenie w/w dokumentów oraz niedokonanie wpłaty skutkować będzie nieujęciem Pana/Pani w projekcie

           Wskazane powyżej dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do dnia 28 listopada 2016 roku do siedziby Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego, która znajduje się w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1 (wejście od strony Prokuratury)

Godziny dyżurowania w dniach od poniedziałku do piątku:

900 - 1100   CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ul. Dworcowa 29

1600 - 1800    SIEDZIBA STOWARZYSZENIA Urząd Gminy (wejście od strony Prokuratury)

              TERMIN 28-11-2016r. jest terminem nieprzekraczalnym po tej dacie Zarząd MTG nie przyjmuje dokumentacji i zamyka listę uczestników projektu                                              

Aleksander Szopa

Prezes Zarządu MTG

 


Spotkanie Członków MTG zainteresowanych

  2016-11-13 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Ważne spotkanie Członków MTG


Dokumentacja projektu 2016

  2016-11-02 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Termin i miejsce złożenia deklaracji:
od 27–10-2016r. do 30– 11-2016r.  w:

Centrum Informacji Turystycznej w Miastku ul. Dworcowa 29 tel. 598573399

lub w sklepie „Młyn” Miastko ul. Gen. Wybickiego 54 tel. 664747781


 

Lista dokumentów do pobrania:
(jeżeli nie możesz odczytać plików pobierz i zainstaluj program klikając w tekst)

 1. Regulamin projektu
 2. Deklaracja udziału w projekcie
 3. Deklaracja członkowska (dla tych co nie są członkami MTG Miastko)


Nowy projekt

  2016-11-02 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

W dniu 27 października odbyło się Walne Zgromadzenie MTG, na którym przedstawiono:

 1. Ogólne warunki przystąpienia do konkursu w ramach RPO dla województwa pomorskiego 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii
  w celu realizacji projektu dotyczącego montażu paneli fotowoltaicznych.
 2. Omówiono regulamin i deklarację przystąpienia do projektu „Budowa infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, jako element Wyspy Energetycznej przyczyniającej się do wzrostu efektywności energetycznej lokalnej społeczności”
 3. Zapoznano uczestników Walnego Zebrania ze spisem niezbędnych dokumentów, jakie będą potrzebne do realizacji projektu.
 4. Prezes MTG, kolega Aleksander Szopa przedstawił kolejne etapy realizacji projektu.
 5. Włodarze Miastka uzupełnili informacje o konkursie przedstawione przez Zarząd MTG, omówili zasady pomocy publicznej (deminimis) oraz przedstawili złożoność zagadnienia i możliwości realizacji projektu
  w partnerstwie gminy z MTG.

Dodatkowe informacje dotyczące realizacji projektu oraz spis niezbędnych dokumentów otrzymacie Państwo w siedzibie MTG Miastko, ul. Grunwaldzka 1 lub na stronie www.mtg.miastko.pl

Przypominamy, że koniecznymi dokumentami, które należy w pierwszej kolejności dostarczyć są:

 • aktualny wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny nieruchomości, w której będzie realizowany projekt;
 • mapka do ceków ewidencyjno-opiniodawczych z zakreślonymi granicami nieruchomości.

Wykaz dyżurów członków Zarządu MTG przedstawimy po dniu
15 listopada 2016r.


Odnawialne Źródła Energii szansą rozwoju regionalnego

  2016-06-10 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

W dniach 09-10 czerwca  2016r w Miastku odbyła się dwu dniowa konferencja pn.

   ,,Odnawialne Źródła Energii  szansą rozwoju  regionalnego,, w której gospodarze  Roman Ramion  Burmistrz Miastka, Bogdan Hnat Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku  oraz  Aleksander Szopa  Prezes Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego postanowili o  dwu etapowym przeprowadzeniu  corocznej imprezy o tematyce ochrony środowiska, powietrza i inwestycjach w OZE.

     W pierwszym dniu  w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych odbył się  I Ogólnopolski Konkurs pn.,,Technik OZE wszystko może”, który składał się z etapów : praktycznego i teoretycznego, oceniane były zespoły drużynowo oraz indywidualnie. Odbywał się on na zasadach egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Do udziału w konkursie przystąpiły:  Szkoła z Miastka ,Ustki, Słupska,  Swarożyna, Kartuz i Torunia. Zwyciężyła drużyna  gospodarzy ZSOiT  z Miastka przed ZSB Słupsk
i ZSIŚ z Torunia.

     Drugi dzień Konferencji odbył się w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku w której uczestniczyli m.in. Hanna Zych- Cisoń, Wicemarszałek woj. Pomorskiego Mariusz Łuczyk, Leszek Waszkiewicz Starosta Bytowski, Zbigniew Batko Wicestarosta Bytowski, Mirosław Batruch Przewodniczący Komisji rolnictwa Sejmiku woj. Pomorskiego, Samorządowcy Burmistrzowie i Wójtowie województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego, przedstawiciele Szkół Wyższych i Instytutów Badawczo-Rozwojowych, Szkół Średnich, Dyrektorów, Prezesów i  pracowników  Samorządu i Spółek, Instytucji (WFOŚi GW, Spółka ENERGA), Stowarzyszeń, Fundacji, oraz członkowie i przedsiębiorcy skupieni w  MTG i Spółce Energetycznej działającej na terenie naszej Gminy m.in. Pan Bolesław  Prondziński – który podzielił się w czasie konferencji swoimi  bardzo trafnymi  spostrzeżeniami dot. działalności w obszarze OZE czy Pan Adam Molak. Bardzo cieszy fakt uczestnictwa w konferencji  miasteckich Radnych Rady Powiatu oraz Rady Gminy licznie przybyłych, co daje nadzieję na dalszy konstruktywny dialog społeczny dot. zasadności  przedsięwzięć w obszarze OZE dla mieszkańców, przedsiębiorców i samorządu Gm. Miastko.

...czytaj więcej


Działania MTG na 2016

  2016-01-14 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Szanowni Państwo

Jak co roku, Zarząd MTG przedstawia Państwu informacje dotyczące działalności stowarzyszenia w 2015r.

Głównym kierunkiem działań, jakie podejmował Zarząd było przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej montażu paneli fotowoltaicznych (PV).

W drugim kwartale ubiegłego roku pojawiła się możliwość skorzystania ze środków z tzw. „starego rozdania” (2007-2013) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w obszarze OZE, tj. na montaż paneli PV z 90% dofinansowaniem. Lista beneficjentów tego programu nie obejmowała stowarzyszeń pozarządowych. Stąd też MTG nie mogło samodzielnie realizować projektu. Była możliwość przystąpienia do projektu wspólnie z Gminą Miastko – z przyczyn od nas niezależnych nie doszło do realizacji.

Mając na uwadze przyszłe projekty dotyczące OZE Zarząd MTG podjął decyzję o przygotowaniu indywidualnych projektów technicznych dla zainteresowanych członków MTG. Dokumentacja dotyczy projektu „Montaż paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Miastko” i jest podstawowym warunkiem uczestnictwa i aplikacji w projekcie. W wyniku analizy ofert Zarząd MTG podjął decyzję, że dokumentację przygotuje firma EKOWODROL w Koszalinie reprezentowana przez Pana Michała Sondeja.

Dokumentacja zawiera następujące informacje:

- warunki techniczne stropodachów (ich wytrzymałość, wpływ wiatru);

- odpowiednie mocowanie i możliwości posadowienia paneli PV;

- horyzontalność i stopień nachylenia paneli PV;

- zabezpieczenie przed porażeniem prądem;

- zabezpieczenie przeciwpożarowe;

- wielkość i możliwości instalacji paneli PV;

- wstępny kosztorys (100% ceny);

- uzysk energetyczny.

Do dnia dzisiejszego opracowano 189 indywidualnych projektów technicznych. Wielkość energetyczna całej instalacji PV w rozproszeniu wynosić będzie ponad 1MW, a wartość tego przedsięwzięcia to kwota ponad 9 mln złotych. Planujemy uzyskanie dofinansowania do realizacji projektu z funduszy UE na poziomie min. 70%.

Dalsze działania Zarządu MTG to udział w negocjacjach pn. „Inteligentne Specjalizacje Pomorza” w celu pozyskania dofinansowania do realizacji projektu PV. 28 stycznia 2016r. jest planowane rozstrzygnięcie negocjacji z Urzędem Marszałkowskim.

Oprócz realizacji w/w projektu planujemy realizację projektów dotyczących:

- wymiany pieców c.o. na niskoemisyjne,

- montaż pomp ciepła,

- montaż wiatrowni przydomowych,

- dalszy montaż paneli solarnych na ciepłą wodę użytkową.

 


Utworzenie Spółki Energetycznej

  2015-07-07 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Energia Odnawialna Sp. Z.o.o
w organizacji                                                                                                  

Komunikat w sprawie utworzenia spółki .

 

                W budynku Centrum Informacji Turystycznej odbyło się spotkanie z cyklu spotkań  poświęconych przygotowaniu i wdrożeniu w życie idei samowystarczalności energetycznej Gminy Miastko. Działania te rozpoczęły się od chwili powstania Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego i przeprowadzenia MTG wspólnie z Gminą Miastko projektu budowy instalacji solarnych w budynkach mieszkańców gminy. Zdobyte przez te lata doświadczenie obu partnerów spowodowało, że Gmina Miastko przyjęła w drodze uchwały Rady Miejskiej plan budowy Gminnego Centrum Zarzadzania Energią. Plan ten zakłada kompleksowe rozwiązania w kilku segmentach. Jednym z idei planu jest zaangażowanie  do jego budowy jak największej rzeszy lokalnych podmiotów i osób fizycznych. Wychodząc temu naprzeciw 2 lipca 2015 r. powołana została do życia Energia Odnawialna Spółka z o.o. z siedziba w Miastku. Udziałowcami spółki są dwadzieścia cztery osoby   fizyczne, głównie znani miasteccy przedsiębiorcy i jeden z czołowych polskich producentów sprzętu OZE. Udziałowcy objęli po cztery udziału w równej wysokości.

...czytaj więcej


ZAMIEŃ SŁOŃCE W PRĄD

  2015-04-23 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Drodzy Państwo, rozpoczynamy przygotowania do kolejnego projektu pt."ZAMIEŃ SŁOŃCE W PRĄD". Chętnych do wykonania audytu polegającego na wykonaniu przedmiaru technicznego mającego na celu montaż instalacji fotowoltaicznych, i wykonanie dokumentacji technicznej. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wpłata na  konto stowarzyszenia 350 zł, kwota ta pokryje koszty dokumentacji. Nasz projekt jest elementem składowym projekty gminy Miastko "Gminne centrum zarządzania energetycznego".

Termin wpłat upływa 30 kwietnia 2015r.

konto Stowarzyszenia BGŻ Miastko nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410 z dopiskiem AUDYT-2015


Ruszamy z kolejną propozycją

  2015-04-01 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Link  do oryginalnego artykułu na www.gp24.pl Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze rusza z nowym projektem związanym z odnawialnymi źródłami energii. Chodzi o montaż na dachach domów paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu.

Z tym projektem chcemy wejść w program Prosument. Można uzyskać 40 procent dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, a pozostałe 60 procent pożyczki można rozłożyć nawet na 15 lat.

Wtedy miesięczna spłata wyniesie 150-200 złotych, a więc tyle, ile płacimy za energię elektryczną. Przy własnych panelach fotowoltaicznych za prąd płacić jednak nie będziemy - mówi Aleksander Szopa, prezes MTG Miastko. Stowarzyszenie czeka na chętnych do końca kwietnia tego roku.
Na początek trzeba wpłacić 350 złotych na wykonanie audytu, dokumentacji. - Taka inwestycja zwraca się po 6-8 latach. Prosument to tylko jedno źródło finansowania. Myślimy też o innych - oznajmia Szopa. Link do ustawy OZE


1  2  3  4  5  następna 
Copyright by www.mtg.miastko.pl.