facebook
 
Menu główne

Menu tematyczne

Archiwum

Ciekawe linki
 


Program wymiany pieców CO

  2017-04-05 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Dziękujemy wszystkim członkom MTG za tak liczne przybycie na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia. Najważniejszym punktem, poza wyborami władz stowarzyszenia była prezentacja nowego projektu mającego na celu wymiane pieców CO na niskoemisyjne opalane ekopeletem, ekogroszkiem lub gazem. Przygotowania do realizacji tego projektu rozpoczynamy od wykonania indywidualnego projektu. Projekt ten będzie określał techniczne możliwości wymiany kotła oraz wstępny kosztorys inwestorski pozwalający na określenie całej wartości projektu niezbędnej do przyszłego aplikowania o środki z UE. Zarząd MTG liczy na dofinansowanie nawet do 85% kosztów kwalifikowanych.

Informujemy również państwa że równolegle z naszym projektem Urząd Gminy uruchomił projekt w ramach programu "Ochrona powietrza Pomorza". W tym projekcie można liczyć na dotację 35% (pomniejszoną o podatek), i 15% dotacji Gminy (max. 2000zł). W tym projekcie  Gmina niedofinansowuje wymiany pieców CO na ekopelet i ekogroszek w obrębie miejskim. Dopłaty w projekcie miejskim dotyczy wymiany na piece gazowe lub przyłączy do sieci miejskiej CO. (Więcej informacji na ten temat znajdziecie państwo w GAZECIE MIASTECKIEJ z 4-04-2017r.). 

Realizacja projektu MTG będzie możliwa z chwilą uruchomienia konkursów na dofinansowanie ze środków z UE, prawdopodobnie w drugiej połowie tego roku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 85% dofinansowaniem), oraz możliwe środki Norweskie lub Szwajcarskich Funduszy (z dofinansowaniem 75%).

Podobny plan działania dotyczył projektu FOTOWOLTAICZNEGO.

Już w tym miesiącu instalatorzy rozpoczną wizyty (inwentaryzacja po uzgodnieniu telefonicznym) w państwa domach. Obowiązkowa wpłata 230zł na projekt i 40 zł składka członkowska, wraz z deklaracją członka MTG i ankiety). Ze względu na duże zainteresowanie projektem wymiany pieców i uczestnictwo w projekcie gmin ościennych  Zarząd MTG wydłuża termin wpłat do 30 kwietnia 2017r. 

konto MTG: BGŻ Miastko nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410 (z dopiskiem WYMIANA PIECÓW, Imię nazwisko, telefon, dokładny adres)


Klaster tworzony z rozmachem

  2017-02-16 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Miastecki Klaster Energii w woj. pomorskim to być może jedyne w skali kraju tak silne stowarzyszenie na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Skupia sześć gmin, ale stopniowo będzie rozbudowywany o instytucje inne niż samorządowe.

© Gabriele Rohde

Partner wiodący - gmina Miastko oraz gminy Tuchomie, Koczała, Trzebielino, Kołczygłowy i Lipnica są zdecydowane przy użyciu OZE dążyć do stopniowego uniezależniania się od dostawcy energii, jakim na tym obszarze pozostaje Energa.

- Klaster powstaje wokół wspólnej intencji. A naszą intencją jest działanie w obszarze odnawialnych źródeł energii, w tym łatwiejsze pozyskiwanie środków na inwestycje – mówi Aleksander Szopa, prezes zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego (MTG), do którego należy dziś ponad 700 członków.

...czytaj więcej


Miastko na czele programów OZE

  2017-02-16 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Miastko na drodze do samowystarczalności energetycznej

Gmina Miastko jest na dobrej drodze do wdrożenia idei samowystarczalności energetycznej. Na piątkowej sesji Rady Miasta przyjęty został nie tylko plan gospodarki niskoemisyjnej, ale także uchwała w sprawie budowy Gminnego Centrum Zarządzania Energią.

© Lucaz80

Głównym założeniem realizacji projektu budowy Gminnego Centrum Zarządzania Energią (GCZE) jest wspieranie mieszkańców i przedsiębiorstw w kwestii działań proekologicznych i proefektywnościowych, a także w materii finansowania tych przedsięwzięć

- Jest to pierwsza tego typu uchwała w skali kraju. Stanowi ona narzędzie do budowania wyspy energetycznej, czyli powolnego uniezależniania się od dostaw energii z zewnątrz - mówi Aleksander Szopa, prezes Miasteckiego Towarzystwa Energetycznego (MTG). Jak podkreśla, uchwała daje możliwość rozwoju w energetyce odnawialnej – zarówno dla stowarzyszeń, przedsiębiorstw, jak i osób indywidualnych. Staje się też narzędziem działania dla samorządów.

 

...czytaj więcej


Kolejny krok w projekcie "FOTOWOLTAICZNYM"

  2017-02-04 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Członkowie Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego

            W dniu 30 stycznia 2017r. Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze podpisało Umowę Partnerską z Gminą Miastko w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko oraz gminach ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii – element „wyspy energetycznej ” Miasteckiego Klastra Energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne.

Dnia 31 stycznia 2017r. Gmina, jako Partner Wiodący, złożyła wszystkie dokumenty w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku o dofinansowanie (do 85%) zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej (PV) i pomp ciepła.

           Obecnie czekamy na decyzję komisji konkursowej, która wyłoni beneficjentów projektu. Ocena formalna, merytoryczna i strategiczna wniosku potrwa ponad 3 miesiące. Po tym okresie zostanie podjęta decyzja o dofinansowaniu i jego wysokości. Całkowita wartość projektu wynosi 11,5 mln zł, w tym część dotycząca MTG wynosi 8,8 mln zł (tj. 76,46% całości). W skład części projektu MTG wchodzi 239 instalacji fotowoltaicznych (PV) oraz 12 pomp ciepła. W projekcie uczestniczą mieszkańcy Gminy Miastko, oraz gmin: Tuchomie, Koczała, Trzebielino, Kołczygłowy i Lipnica.

Dziękujemy Panu Romanowi Ramionowi – Burmistrzowi Miastka za osobiste zaangażowanie w przygotowanie projektu.

Pani Ewie Kapłan – Wiceburmistrzowi Miastka dziękujemy za merytoryczną pracę w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej.

Dziękujemy również Panu Kazimierzowi Koziełowi – Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Panu Dariuszowi Jurgielewiczowi – kierownikowi ds. programów rozwojowych i pozyskiwania środków oraz pracownikom komórki; wydziałom: organizacyjnym i promocji oraz Straży Miejskiej.

 

                                                                                                                                       Prezes Zarządu MTG:

                                                                                                                                       Aleksander Szopa


Działania Zarządu MTG

  2017-01-09 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      


Szanowni Państwo

Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego informuje o kolejnym zakończonym etapie prac związanych z realizacją projektu fotowoltaicznego związanego z produkcją energii elektrycznej, z możliwym 85%  dofinansowaniem w ramach osi priorytetowej Energia,  Poddziałanie: ,,Odnawialne Źródła Energii- Wsparcie dotacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020. Dnia 05-stycznia 2017r. złożyliśmy do Urzędu Miejskiego w Miastku dokumentację do drugiego konkursu o wyłonienie Partnera (spoza sektora finansów publicznych), dla wspólnej realizacji projektu pt.: ,,Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii”.

...czytaj więcej


Trwają prace nad kolejnym projektem

  2016-12-07 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Informacja dla uczestników projektu realizowanego przez  Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze dotycząca montażu paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła

 

W dniu 24.11.2016r. w sali kinowej MGOK w Miastku odbyło się zebranie chętnych do uczestnictwa w projekcie „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii”. Celem spotkania było przekazanie przez Zarząd MTG niezbędnych informacji i wzorów dokumentów, jakie należy złożyć, aby móc uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Te zagadnienie omówił Prezes MTG kolega Aleksander Szopa.

Na zebraniu podjęto też uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego pełnomocnictwa do składania oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu i zachowania 5-cio letniego okresu trwałości projektu.

Udzielono również Zarządowi MTG upoważnienia do występowania w imieniu członków MTG – uczestników w projekcie przed właściwymi organami administracyjnymi przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami prawa niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń i innych dokumentów dla prawidłowej realizacji projektu.

W/w pełnomocnictwo i upoważnienie mają obowiązywać do końca trwałości projektu.

...czytaj więcej


SKŁADANIE DOKUMENTACJI DO 28-11-2016

  2016-11-16 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Szanowni Państwo,

         Gmina Miastko w dniu 8 listopada 2016 roku ogłosiła otwarty nabór partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wyznaczając jednocześnie termin złożenia oferty do dnia 29 listopada 2016 roku do godziny 1200.    Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze wraz ze swoimi członkami, którzy zadeklarowali / bądź zadeklarują uczestnictwo w projekcie, przystąpi do ogłoszonego przez Gminę konkursu na nabór partnera.

            Warunkiem przedstawionego uczestnictwa jest dostarczenie przez Pana/Panią następujących dokumentów:

 1. Oświadczenie o:
  • udzieleniu prawa do dysponowania nieruchomością przez Zarząd MTG na cele budowlane i cele realizacji projektu;
  • niewykorzystywaniu instalacji w prowadzeniu działalności gospodarczej, rolniczej lub agroturystycznej
  • upoważnieniu Zarządu MTG do występowania przed właściwymi organami administracyjnymi
 2. Mapki do celów ewidencyjnych z zaznaczonym budynkiem (wydawane w Starostwie Powiatowym w Bytowie Oddział Zamiejscowy w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, p. 63)
 3. Kserokopię aktu notarialnego lub wypis z Księgi Wieczystej
 4. Deklarację członkowską Stowarzyszenia Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze (dotyczy tylko osób nie będących członkami MTG)
 5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 6. Projekt techniczny instalacji

 

 

...czytaj więcej


Dokumentacja projektu 2016

  2016-11-02 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Termin i miejsce złożenia deklaracji:
od 27–10-2016r. do 30– 11-2016r.  w:

Centrum Informacji Turystycznej w Miastku ul. Dworcowa 29 tel. 598573399

lub w sklepie „Młyn” Miastko ul. Gen. Wybickiego 54 tel. 664747781


 

Lista dokumentów do pobrania:
(jeżeli nie możesz odczytać plików pobierz i zainstaluj program klikając w tekst)

 1. Regulamin projektu
 2. Deklaracja udziału w projekcie
 3. Deklaracja członkowska (dla tych co nie są członkami MTG Miastko)


Nowy projekt

  2016-11-02 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

W dniu 27 października odbyło się Walne Zgromadzenie MTG, na którym przedstawiono:

 1. Ogólne warunki przystąpienia do konkursu w ramach RPO dla województwa pomorskiego 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii
  w celu realizacji projektu dotyczącego montażu paneli fotowoltaicznych.
 2. Omówiono regulamin i deklarację przystąpienia do projektu „Budowa infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, jako element Wyspy Energetycznej przyczyniającej się do wzrostu efektywności energetycznej lokalnej społeczności”
 3. Zapoznano uczestników Walnego Zebrania ze spisem niezbędnych dokumentów, jakie będą potrzebne do realizacji projektu.
 4. Prezes MTG, kolega Aleksander Szopa przedstawił kolejne etapy realizacji projektu.
 5. Włodarze Miastka uzupełnili informacje o konkursie przedstawione przez Zarząd MTG, omówili zasady pomocy publicznej (deminimis) oraz przedstawili złożoność zagadnienia i możliwości realizacji projektu
  w partnerstwie gminy z MTG.

Dodatkowe informacje dotyczące realizacji projektu oraz spis niezbędnych dokumentów otrzymacie Państwo w siedzibie MTG Miastko, ul. Grunwaldzka 1 lub na stronie www.mtg.miastko.pl

Przypominamy, że koniecznymi dokumentami, które należy w pierwszej kolejności dostarczyć są:

 • aktualny wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny nieruchomości, w której będzie realizowany projekt;
 • mapka do ceków ewidencyjno-opiniodawczych z zakreślonymi granicami nieruchomości.

Wykaz dyżurów członków Zarządu MTG przedstawimy po dniu
15 listopada 2016r.


Odnawialne Źródła Energii szansą rozwoju regionalnego

  2016-06-10 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

W dniach 09-10 czerwca  2016r w Miastku odbyła się dwu dniowa konferencja pn.

   ,,Odnawialne Źródła Energii  szansą rozwoju  regionalnego,, w której gospodarze  Roman Ramion  Burmistrz Miastka, Bogdan Hnat Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku  oraz  Aleksander Szopa  Prezes Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego postanowili o  dwu etapowym przeprowadzeniu  corocznej imprezy o tematyce ochrony środowiska, powietrza i inwestycjach w OZE.

     W pierwszym dniu  w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych odbył się  I Ogólnopolski Konkurs pn.,,Technik OZE wszystko może”, który składał się z etapów : praktycznego i teoretycznego, oceniane były zespoły drużynowo oraz indywidualnie. Odbywał się on na zasadach egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Do udziału w konkursie przystąpiły:  Szkoła z Miastka ,Ustki, Słupska,  Swarożyna, Kartuz i Torunia. Zwyciężyła drużyna  gospodarzy ZSOiT  z Miastka przed ZSB Słupsk
i ZSIŚ z Torunia.

     Drugi dzień Konferencji odbył się w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku w której uczestniczyli m.in. Hanna Zych- Cisoń, Wicemarszałek woj. Pomorskiego Mariusz Łuczyk, Leszek Waszkiewicz Starosta Bytowski, Zbigniew Batko Wicestarosta Bytowski, Mirosław Batruch Przewodniczący Komisji rolnictwa Sejmiku woj. Pomorskiego, Samorządowcy Burmistrzowie i Wójtowie województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego, przedstawiciele Szkół Wyższych i Instytutów Badawczo-Rozwojowych, Szkół Średnich, Dyrektorów, Prezesów i  pracowników  Samorządu i Spółek, Instytucji (WFOŚi GW, Spółka ENERGA), Stowarzyszeń, Fundacji, oraz członkowie i przedsiębiorcy skupieni w  MTG i Spółce Energetycznej działającej na terenie naszej Gminy m.in. Pan Bolesław  Prondziński – który podzielił się w czasie konferencji swoimi  bardzo trafnymi  spostrzeżeniami dot. działalności w obszarze OZE czy Pan Adam Molak. Bardzo cieszy fakt uczestnictwa w konferencji  miasteckich Radnych Rady Powiatu oraz Rady Gminy licznie przybyłych, co daje nadzieję na dalszy konstruktywny dialog społeczny dot. zasadności  przedsięwzięć w obszarze OZE dla mieszkańców, przedsiębiorców i samorządu Gm. Miastko.

...czytaj więcej


1  2  3  4  5  następna 
Copyright by www.mtg.miastko.pl.