facebook
 
Menu główne

Menu tematyczne

Archiwum

Ciekawe linki
 


Odnawialne Źródła Energii

  2017-07-31 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Informacja dotycząca działań w obszarze inwestycji w Odnawialne Źródła Energii

 

Szanowni Państwo ostatnie tygodnie i miesiące prac zarówno Zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego  jak i Energia Odnawialna Spółka Z.o.o w Miastku koncentrowały swoje działania na przygotowaniach do realizacji projektów: MTG złożony 31-stycznia 2017 r. wraz z Gminą Miastko wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na montaż 259 instalacji fotowoltaicznych, oraz 14 pomp ciepła dla indywidualnych gospodarstw domowych z terenu gminy Miastko oraz czterech gmin ościennych (Trzebielino, Koczała, Tuchomie, Lipnica). Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miastko z montażem urządzeń odnawialnych źródeł energii dla siedmiu budynków użyteczności publicznej, oraz Lokalną Grupą Działania ,,Pojezierze Bytowskie” z Tuchomia –instalacja PV budynku Biura.

Informacje Instytucji zarządzającej projektem RPOWP wskazały na bardzo duże zainteresowanie konkursem (wniosek złożyło 269 instytucji), i planowany termin oceny wniosków znacznie się wydłużył (planowany termin maj-czerwiec został zmieniony na październik listopad 2017r.). Prosimy zatem Członków MTG a jednocześnie uczestników w projekcie o wyrozumiałość i cierpliwość. Zapewniamy również , iż będziemy Państwa informować na bieżąco o wszelkich działaniach związanych z realizacją tego projektu za pośrednictwem lokalnych mediów jak również poprzez stronę internetową www. mtg.miastko.pl

Odnosząc się do rozpoczętego projektu wymiany pieców centralnego ogrzewania w którym to będziemy składać wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POiŚ możliwość dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych). Informujemy , iż do dnia 27- lipca konkurs nie został jeszcze ogłoszony przez instytucję zarządzającą oczekujemy na decyzję w tej kwestii. Jesteśmy na etapie ukończenia prac projektowych. W wyniku przeprowadzonych u Państwa inwentaryzacji i zdiagnozowaniu potrzeb w zakresie inwestycji w OZE informujemy o 330 uczestnikach zdeklarowanych do projektu następujących formach:

 1. Wymianę pieca na pellet 5- klasy energetycznej zdeklarowało 211 rodzin, 
 2. Wymianę pieca na ekogroszek 5- klasy energetycznej zdeklarowało 74 rodziny,
 3. Wymianę pieca na 5- klasy energetycznej gazowy 8 rodzin,
 4. Montaż tylko pomp ciepła 9 rodzin,
 5. Montaż kolektorów CWU lub paneli fotowoltaicznych 28 rodzin.

Ponadto w wielu przypadkach wyrażono chęć łączenia wymiany pieca z zamontowaniem solarów na ciepłą wodę użytkową lub produkcją energii elektrycznej w instalacjach PV. Dotychczasowa wartość tego projektu wynikająca z kosztorysu zawierającego przygotowane projekty indywidualnych opiewa na kwotę 6mln.150tys. złotych i obejmuje mieszkańców gmin: Miastko, Kołczygłowy, Kępic, Trzebielina, Koczały, Rzeczenicy, Czarnego i Debrzna. Jeżeli nie uda nam się spełnić kryterium najniższej wartości projektu w programie POiŚ – 2mln. Euro to będziemy aplikować o środki z Norweskich lub Szwajcarskich Europejskiego Funduszu Gospodarczego , którego poziom dofinansowania wynosi do75% kosztów kwalifikowanych.            Informujemy , iż jest jeszcze możliwość przystąpienia do projektu. Prosimy o kontakt z Prezesem MTG Tel. 664747781 lub drogą e- mail miralexmiastko@wp.pl.

Niewątpliwym sukcesem zakończył się proces przygotowania do realizacji projektu polegającego na budowie elektrowni słonecznej w miejscowości Wołcza Wielka (prywatny teren dzierżawiony po odbywającym się Magam-Trophy), przez Energia Odnawialna Spółka Z.o.o w której współudziałowcami jest 45 - ciu przedsiębiorców chcących realizować na terenie gminy Miastko inwestycje w Odnawialne Źródła Energii. Dnia 27-lipca-2017r. odbyło się w restauracji Maxima Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników w którym Prezes Aleksander Szopa poinformował  zebranych 34 uczestników o skompletowaniu
i uzyskaniu: pozwoleń na budowę, umowie i warunkach przyłączenia do sieci energetycznej i odbiorze produkowanej energii elektrycznej z farmy PV przez Spółkę Energa S.A ,oraz o najważniejszej kwestii o wygranej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej po cenie 394 zł za 1 MW wytworzonej energii na okres 15 lat. Co oznacza że przez okres 15-lat Spółka będzie otrzymywać z Urzędu Regulacji Energetycznej 394zł za 1MW wytworzonej energii elektrycznej. Z  0,5 MW elektrowni słonecznej- roczny uzysk to 506 MW x 394zł= ok. 200 tys. zł rocznego przychodu. Szacunkowy koszt inwestycji (budowa elektrowni słonecznej o mocy 0,5 MW), to kwota:1.5 do 1,8 mln.zł , co oznacza zwrot nakładów w ciągu 7,5 – 9 lat. Żywotność paneli fotowoltaicznych w obecnej technologii oceniana jest na okres 25-30 lat z uwzględnieniem strat zużycia 0,7%
w wydajności w stosunku rocznym. Tak więc sukces uzyskania tak dobrych warunków wsparcia inwestycyjnego został przypieczętowany podjęciem Uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki o realizacji projektu budowy elektrowni słonecznej Wołcza Wielka z wykorzystaniem własnych środków finansowych współudziałowców Tak więc inwestycja może powstać do końca 2017 roku.  Ponadto podjęto Uchwałę o uzupełnieniu składu Zarządu o osoby: Adam Molak, oraz Zbigniew Wolski jako Wiceprezesi Zarządu Spółki Energia Odnawialna.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie Nasze działania wpisują się w projekt budowy tzw.,,Wyspy Energetycznej”, przyjętej jako Gminny System Zarządzania Energią w gminie Miastko polegającej na lokalnym częściowym uniezależnianiu się od dostawców energii i zarządzaniu wytworzonej energii elektrycznej, cieplnej na potrzeby podmiotów Gminnych ( przedsiębiorcy, gospodarstwa domowe, instytucje samorządowe , spółki JST, oraz instytucje pozarządowe). Projekt który zyskał akredytację RPOWP na dofinansowanie w kwocie ok. 3 mln.zł przeznaczoną na budowę Gminnego Centrum Zarządzania Energią (budowa ciepłociągu w trzech kierunkach Miasta oraz stworzenie 3-osobowego składu Zarządzającego Energią w Gminie Miastko) to efekt wspólnych działań: MTG, Energia Odnawialna Spółka Z.oo oraz Władz Gminy Miastko.

Informujemy również, iż w dniu 05-sierpnia- 2017 roku tj. w ramach ,,Dni Miastka”, Zarząd MTG wraz z Energia Odnawialna Spółka Z.o.o, organizuje ,,Imprezę wystawienniczą” usytuowaną przy ul. Gen. Maczka (przy placu Kaczy Dołek), w której producenci i dystrybutorzy urządzeń OZE w tym kotły centralnego ogrzewania zaprezentują swoje wyroby. Serdecznie Zapraszamy mieszkańców gminy Miastko oraz gmin ościennych biorących udział w projektach, aby zapoznali się z produktami.

Przyjęte przez wyżej wymienione podmioty działania znalazły swoje odzwierciedlenie w budowie Strategii Rozwoju Gminy Miastko, co dodatkowo wzmacnia te instytucje w przyszłościowych działaniach i nadaje im charakter wiodących w kształtowaniu lokalnej polityki Rozwojowej w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym.

                     Aleksander Szopa  Prezes MTG oraz E.O. Spółka Z.o.o. w Miastku        


Program wymiany pieców CO

  2017-04-05 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Dziękujemy wszystkim członkom MTG za tak liczne przybycie na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia. Najważniejszym punktem, poza wyborami władz stowarzyszenia była prezentacja nowego projektu mającego na celu wymiane pieców CO na niskoemisyjne opalane ekopeletem, ekogroszkiem lub gazem. Przygotowania do realizacji tego projektu rozpoczynamy od wykonania indywidualnego projektu. Projekt ten będzie określał techniczne możliwości wymiany kotła oraz wstępny kosztorys inwestorski pozwalający na określenie całej wartości projektu niezbędnej do przyszłego aplikowania o środki z UE. Zarząd MTG liczy na dofinansowanie nawet do 85% kosztów kwalifikowanych.

Informujemy również państwa że równolegle z naszym projektem Urząd Gminy uruchomił projekt w ramach programu "Ochrona powietrza Pomorza". W tym projekcie można liczyć na dotację 35% (pomniejszoną o podatek), i 15% dotacji Gminy (max. 2000zł). W tym projekcie  Gmina niedofinansowuje wymiany pieców CO na ekopelet i ekogroszek w obrębie miejskim. Dopłaty w projekcie miejskim dotyczy wymiany na piece gazowe lub przyłączy do sieci miejskiej CO. (Więcej informacji na ten temat znajdziecie państwo w GAZECIE MIASTECKIEJ z 4-04-2017r.). 

Realizacja projektu MTG będzie możliwa z chwilą uruchomienia konkursów na dofinansowanie ze środków z UE, prawdopodobnie w drugiej połowie tego roku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 85% dofinansowaniem), oraz możliwe środki Norweskie lub Szwajcarskich Funduszy (z dofinansowaniem 75%).

Podobny plan działania dotyczył projektu FOTOWOLTAICZNEGO.

Już w tym miesiącu instalatorzy rozpoczną wizyty (inwentaryzacja po uzgodnieniu telefonicznym) w państwa domach. Obowiązkowa wpłata 230zł na projekt i 40 zł składka członkowska, wraz z deklaracją członka MTG i ankiety). Ze względu na duże zainteresowanie projektem wymiany pieców i uczestnictwo w projekcie gmin ościennych  Zarząd MTG wydłuża termin wpłat do 30 kwietnia 2017r. 

konto MTG: BGŻ Miastko nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410 (z dopiskiem WYMIANA PIECÓW, Imię nazwisko, telefon, dokładny adres)


WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE

  2017-03-05 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      


WALNE ZEBRANIE - 16 marca 2017r. 17.00

  2017-02-21 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

                                                                                                                                                              

 

  Szanowni Członkowie

                                      Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego

Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego zwraca się do Państwa o dokonania opłaty członkowskiej za rok 2017 w kwocie 40,00 zł.( płatne na podany poniżej rachunek bankowy do dnia
31- marca na rok 2017)

konto MTG: BGŻ Miastko nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410 (z dopiskiem składka 2017)

stanowiący statutowy warunek uczestnictwa w stowarzyszeniu i możliwości korzystania z realizacji projektów stowarzyszenia.

     Jednocześnie informujemy, że nasze działania ukierunkowane na realizacje inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii, przyczyniającej się do poprawy powietrza i ochrony lokalnego środowiska naturalnego są wartością którą warto pielęgnować. Realizacja dwóch projektów montażu systemów solarnych dla ponad 610 gospodarstw domowych, akcje szkoleniowo-promocyjne, organizacja oraz bezpośredni udział w zbiórce materiałów budowlanych i środków pieniężnych dla Miasteckiego Szpitala (ponad 110 tys. zł) tuż po pożarze, organizacja, przygotowanie projektu Fotowoltaicznego dla 239 budynków mieszkalnych oraz 12 pomp ciepła to najważniejsze z 8-mio letniej działalności Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego. Reprezentujący ponad 760 członków MTG Zarząd ma również plany.

Zarząd postanowił przygotować się do wymiana pieców centralnego ogrzewania na niskoemisyjne klasy V, opalane ekopeletem lub ekogroszkiem działania rekrutacyjne do projektu rozpoczniemy już od 1 marca 2017 roku, poprzez przygotowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej, która wymagać będzie odwiedzenia Państwa domostw w celach inwentaryzacji.

Dlatego informujemy Państwa, iż warunkiem uczestnictwa w projekcie „WYMIANA PIECÓW” oprócz członkostwa w MTG (deklaracja członkowska, opłacona składka) będzie dokonanie wpłaty kwoty 230,00zł. do dnia 31 marca 2017r.(konto jak wyżej z dopiskiem piece) stanowiącą opłatę indywidualnego projektu technicznego (w tytule przelewu napisz ( imię, nazwisko, telefon, adres).

Z  wyrazami Szacunku  
Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego

ZAPRASZAMY NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE
W DNIU 16 MARCA 2017r.
godz. 1700 drugi termin 1715

W programie zebrania między innymi :

- omówienie rozpoczętego projektu fotowoltaicznego

- przedstawienie programu „WYMIANY PIECÓW”

 


Klaster tworzony z rozmachem

  2017-02-16 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Miastecki Klaster Energii w woj. pomorskim to być może jedyne w skali kraju tak silne stowarzyszenie na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Skupia sześć gmin, ale stopniowo będzie rozbudowywany o instytucje inne niż samorządowe.

© Gabriele Rohde

Partner wiodący - gmina Miastko oraz gminy Tuchomie, Koczała, Trzebielino, Kołczygłowy i Lipnica są zdecydowane przy użyciu OZE dążyć do stopniowego uniezależniania się od dostawcy energii, jakim na tym obszarze pozostaje Energa.

- Klaster powstaje wokół wspólnej intencji. A naszą intencją jest działanie w obszarze odnawialnych źródeł energii, w tym łatwiejsze pozyskiwanie środków na inwestycje – mówi Aleksander Szopa, prezes zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego (MTG), do którego należy dziś ponad 700 członków.

...czytaj więcej


Miastko na czele programów OZE

  2017-02-16 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Miastko na drodze do samowystarczalności energetycznej

Gmina Miastko jest na dobrej drodze do wdrożenia idei samowystarczalności energetycznej. Na piątkowej sesji Rady Miasta przyjęty został nie tylko plan gospodarki niskoemisyjnej, ale także uchwała w sprawie budowy Gminnego Centrum Zarządzania Energią.

© Lucaz80

Głównym założeniem realizacji projektu budowy Gminnego Centrum Zarządzania Energią (GCZE) jest wspieranie mieszkańców i przedsiębiorstw w kwestii działań proekologicznych i proefektywnościowych, a także w materii finansowania tych przedsięwzięć

- Jest to pierwsza tego typu uchwała w skali kraju. Stanowi ona narzędzie do budowania wyspy energetycznej, czyli powolnego uniezależniania się od dostaw energii z zewnątrz - mówi Aleksander Szopa, prezes Miasteckiego Towarzystwa Energetycznego (MTG). Jak podkreśla, uchwała daje możliwość rozwoju w energetyce odnawialnej – zarówno dla stowarzyszeń, przedsiębiorstw, jak i osób indywidualnych. Staje się też narzędziem działania dla samorządów.

 

...czytaj więcej


Kolejny krok w projekcie "FOTOWOLTAICZNYM"

  2017-02-04 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Członkowie Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego

            W dniu 30 stycznia 2017r. Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze podpisało Umowę Partnerską z Gminą Miastko w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko oraz gminach ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii – element „wyspy energetycznej ” Miasteckiego Klastra Energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne.

Dnia 31 stycznia 2017r. Gmina, jako Partner Wiodący, złożyła wszystkie dokumenty w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku o dofinansowanie (do 85%) zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej (PV) i pomp ciepła.

           Obecnie czekamy na decyzję komisji konkursowej, która wyłoni beneficjentów projektu. Ocena formalna, merytoryczna i strategiczna wniosku potrwa ponad 3 miesiące. Po tym okresie zostanie podjęta decyzja o dofinansowaniu i jego wysokości. Całkowita wartość projektu wynosi 11,5 mln zł, w tym część dotycząca MTG wynosi 8,8 mln zł (tj. 76,46% całości). W skład części projektu MTG wchodzi 239 instalacji fotowoltaicznych (PV) oraz 12 pomp ciepła. W projekcie uczestniczą mieszkańcy Gminy Miastko, oraz gmin: Tuchomie, Koczała, Trzebielino, Kołczygłowy i Lipnica.

Dziękujemy Panu Romanowi Ramionowi – Burmistrzowi Miastka za osobiste zaangażowanie w przygotowanie projektu.

Pani Ewie Kapłan – Wiceburmistrzowi Miastka dziękujemy za merytoryczną pracę w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej.

Dziękujemy również Panu Kazimierzowi Koziełowi – Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Panu Dariuszowi Jurgielewiczowi – kierownikowi ds. programów rozwojowych i pozyskiwania środków oraz pracownikom komórki; wydziałom: organizacyjnym i promocji oraz Straży Miejskiej.

 

                                                                                                                                       Prezes Zarządu MTG:

                                                                                                                                       Aleksander Szopa


Działania Zarządu MTG

  2017-01-09 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      


Szanowni Państwo

Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego informuje o kolejnym zakończonym etapie prac związanych z realizacją projektu fotowoltaicznego związanego z produkcją energii elektrycznej, z możliwym 85%  dofinansowaniem w ramach osi priorytetowej Energia,  Poddziałanie: ,,Odnawialne Źródła Energii- Wsparcie dotacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020. Dnia 05-stycznia 2017r. złożyliśmy do Urzędu Miejskiego w Miastku dokumentację do drugiego konkursu o wyłonienie Partnera (spoza sektora finansów publicznych), dla wspólnej realizacji projektu pt.: ,,Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii”.

...czytaj więcej


SKŁADANIE DOKUMENTACJI DO 28-11-2016

  2016-11-16 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Szanowni Państwo,

         Gmina Miastko w dniu 8 listopada 2016 roku ogłosiła otwarty nabór partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wyznaczając jednocześnie termin złożenia oferty do dnia 29 listopada 2016 roku do godziny 1200.    Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze wraz ze swoimi członkami, którzy zadeklarowali / bądź zadeklarują uczestnictwo w projekcie, przystąpi do ogłoszonego przez Gminę konkursu na nabór partnera.

            Warunkiem przedstawionego uczestnictwa jest dostarczenie przez Pana/Panią następujących dokumentów:

 1. Oświadczenie o:
  • udzieleniu prawa do dysponowania nieruchomością przez Zarząd MTG na cele budowlane i cele realizacji projektu;
  • niewykorzystywaniu instalacji w prowadzeniu działalności gospodarczej, rolniczej lub agroturystycznej
  • upoważnieniu Zarządu MTG do występowania przed właściwymi organami administracyjnymi
 2. Mapki do celów ewidencyjnych z zaznaczonym budynkiem (wydawane w Starostwie Powiatowym w Bytowie Oddział Zamiejscowy w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, p. 63)
 3. Kserokopię aktu notarialnego lub wypis z Księgi Wieczystej
 4. Deklarację członkowską Stowarzyszenia Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze (dotyczy tylko osób nie będących członkami MTG)
 5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 6. Projekt techniczny instalacji

 

 

...czytaj więcej


Dokumentacja projektu 2016

  2016-11-02 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Termin i miejsce złożenia deklaracji:
od 27–10-2016r. do 30– 11-2016r.  w:

Centrum Informacji Turystycznej w Miastku ul. Dworcowa 29 tel. 598573399

lub w sklepie „Młyn” Miastko ul. Gen. Wybickiego 54 tel. 664747781


 

Lista dokumentów do pobrania:
(jeżeli nie możesz odczytać plików pobierz i zainstaluj program klikając w tekst)

 1. Regulamin projektu
 2. Deklaracja udziału w projekcie
 3. Deklaracja członkowska (dla tych co nie są członkami MTG Miastko)


1  2  3  4  5  następna 
Copyright by www.mtg.miastko.pl.